Uiteraard voldoen alle panden aan de eisen die de gemeente en de brandweer aan ons stellen. Wij beschikken voor alle locaties over een vluchtplan. Om er voor te zorgen dat alle personeelsleden dit vluchtplan goed kennen en kunnen uitvoeren, wordt er regelmatig een brandoefening gehouden. Hiervan wordt een evaluatie gemaakt die tijdens het groepsoverleg wordt besproken. Mocht u, toevalligerwijs, een keer aanwezig zijn tijdens een brandoefening dan vragen wij u om de aanwijzingen van de bedrijfshulpverlener op te volgen om de oefening zo soepel mogelijk te laten verlopen. De bedrijfshulpverlener is te herkennen aan het gele hesje met de letters BHV achterop. Af en toe bellen we tijdens een brandoefening alle ouders op om de bereikbaarheid te testen.

Vierogenprincipe

Vanaf 1 juli 2013 is het vierogenprincipe ingesteld op kinderdagverblijven. Dit houdt in dat er te allen tijde een volwassene mee moet kunnen kijken wat er op de groep gebeurt. Het vierogenprincipe is ingesteld n.a.v. het rapport van de commissie Gunning en is bedoeld om de veiligheid in de kinderdagverblijven te vergroten. U zult daarom op alle dagopvanggroepen camera’s aantreffen. Op de dreumes- en peutergroep hangt een scherm waarop de live beelden van alle camera’s te zien zijn. Ook Jolanda en Annemiek kunnen deze beelden bekijken middels een gesloten verbinding. Het is dus niet mogelijk dat derden hierop kunnen inloggen.

Gezondheid

Ziekte

Een ziek kind kan niet door ons worden opgevangen. Simpelweg omdat een ziek  kind meer zorg nodig heeft dan wij kunnen bieden. Als een kind op de opvang ziek wordt, zullen wij altijd contact opnemen met de ouders. Een kind dient dan zo snel mogelijk opgehaald te worden. Bij de volgende verschijnselen mag een kind de opvang niet bezoeken: – bij koorts hoger dan 38,5Cº – als een kind één op één aandacht van de leidster nodig heeft – als een kind erg hangerig, huilerig en duidelijk niet zichzelf is – als het kind die dag een zetpil heeft gehad ( dit om te voorkomen dat het kind op de opvang een koortsstuip krijgt op het moment dat de zetpil is uitgewerkt) Ook als een kind op de opvang ziek wordt, hanteren we deze richtlijnen.  Nb: De groepsleidster beslist wanneer een kind te ziek is om op de opvang te zijn, niet de ouders!

Omgang met zorgkinderen

Soms worden er kinderen opgevangen bij wie de ontwikkeling niet naar behoren verloopt. De taak van de pedagogische medewerkers is om dit te signaleren en in het team bespreekbaar te maken. Wij volgen in dat geval de volgende stappen: – Signaleren van het probleem – Zorg bespreken met de ouders  – Zorggeval wordt besproken in het groepsoverleg, zijn er meerdere collega’s die het probleem gesignaleerd hebben? – Leidinggevende kan in overleg met de ouders het CJG inschakelen voor begeleiding

Medicijnen

Medicijnen moeten zoveel mogelijk thuis worden toegediend. Mocht het toch noodzakelijk zijn, dat een kind op de opvang medicijnen krijgt, dan moet hiervoor een formulier worden ingevuld. Hierop vult u in om welke medicijnen het gaat, hoeveel er van moet worden toegediend en wanneer en hoe het moet worden toegediend. Dit formulier moet ook worden ingevuld bij homeopathische middelen. Zonder schriftelijke toestemming van ouders mogen wij geen enkel medicijn toedienen!

Inentingen

Tegenwoordig nemen steeds meer ouders een bewuste keus over het al dan niet inenten van hun kind. Hierin nemen we geen standpunt in. We vinden het wel erg belangrijk om te weten of kinderen zijn ingeënt, zodat we hier eventueel rekening mee kunnen houden door ouders op tijd in te lichten als er besmettelijke kinderziektes zijn.