Hallo, wij zijn de Oudercommissie van Paddington.

Als oudercommissie vertegenwoordigen wij direct uw belangen en de belangen van uw kind met betrekking tot de opvang.  Bij de opvang van uw kinderen draait het immers niet alleen om het kind maar ook om de wensen van de ouders met betrekking tot hun kinderen. Zo trachten wij de kwaliteit van het uitvoerend werk op de vestigingen te bewaken, namens ouders invloed uit te oefenen op het beleid van Paddington, de betrokkenheid van ouders te stimuleren en de communicatie tussen het personeel en ouders en tussen ouders onderling te bevorderen.

De Oudercommissie bestaat uit ouders die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid dat op het kindercentrum gevoerd wordt door adviezen te geven. De Oudercommissie heeft wettelijke adviesbevoegdheden. Zo mag de Oudercommissie advies uitbrengen over voorgenomen besluiten met betrekking tot de uitvoering van het kwaliteitsbeleid van de ondernemer, voedingsaangelegenheden en het algemeen beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid, openingstijden en de wijziging van de prijs van de kinderopvang.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u met de Oudercommissie contact opnemen door een e-mail te sturen naar: oudercommissie@kinderopvangpaddington.nl