Op deze pagina willen we iets dieper ingaan op de visie die wij hebben op kinderen en kinderopvang. Hierin staan de vier ontwikkelingsdoelen van Marianne Riksen-Walraven centraal:

  1. Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid
  2. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties
  3. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competenties
  4. Eigen maken van normen, waarden en “cultuur”

Binnen deze vier kerndoelen is voor ons de eerste het allerbelangrijkst. We willen dat kinderen zich veilig en geborgen voelen bij ons. Als een kind zich niet veilig voelt, zal het niet spelen en zich niet kunnen ontwikkelen. Daarom zien we het eerste ontwikkelingsdoel als de sleutel tot het bereiken van de andere ontwikkelingsdoelen

Horizontale groepen

Kinderen worden bij ons opgevangen in horizontale groepen. Dit betekent dat kinderen zijn ingedeeld op leeftijd.

Wij beschikken dus over een aparte babygroep! Hier worden de kinderen tot één jaar opgevangen. We passen ons zo veel mogelijk aan aan de baby’s en hun ritmes. Op een babygroep worden minder kinderen opgevangen. Zo komen we optimaal tegemoet aan de specifieke zorg die deze leeftijdsgroep nodig heeft.

Maar ook voor de oudere kinderen biedt deze indeling veel voordelen. Op een verticale groep worden vaak tien tot twaalf kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Dit betekent dat er een grote kans is dat er niet veel leeftijdsgenootjes zijn. Stel dat je de enige driejarige bent die graag bouwt op een groep. Met wie speel je dan? Op onze peutergroep worden 14 kinderen opgevangen in de leeftijd van twee tot vier. Er zijn altijd kinderen aanwezig met dezelfde leeftijd en interesses. Wij zien vaak hechte vriendschappen ontstaan op deze groep. En nog een voordeel…als je naar school gaat, is de kans groot dat er een bekend kindje bij je in de klas zit. Dat maakt de overgang een stuk makkelijker.

Mocht het zo zijn dat kinderen niet naar dezelfde school gaan, dan is de BSO een fijne ontmoetingsplek. Zo kunnen de vriendschappen die al op jonge leeftijd zijn ontstaan, toch worden voortgezet.

Doordat iedere groep een eigen ruimte heeft en de kinderen deel uit maken van één vaste groep zorgen we er voor dat de opvang een vertrouwde plek is. Uiteraard zijn de pedagogisch medewerkers hierbij ook van groot belang. Zij werken vast op onze locatie, draaien allemaal regelmatig mee en kennen de kinderen. Zo zorgen we er voor dat kinderen zich emotioneel veilig voelen.

In iedere groepsruimte zijn de inrichting en het speelgoed afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Een speelhuis met hoge glijbaan is niet geschikt voor een groep waar ook baby’s worden opgevangen en wat te denken van hamertje tik of kleien en een peuter heeft niets aan een box of wipstoel. Op de BSO kan op het buitenplein lekker gevoetbald worden zonder dat de jongere kinderen daarbij in de weg lopen of geraakt worden. Dankzij de horizontale groepen kan iedere groepsruimte en buitenruimte optimaal benut worden. Daardoor, en doordat er altijd voldoende leeftijdsgenootjes zijn, worden de persoonlijke en sociale competenties van kinderen optimaal ontwikkeld.

Geen VVE!

Tegenwoordig worden er steeds vaker voor- en vroegschoolse educatieprogramma’s aangeboden in de kinderopvang. Dit zijn programma’s die op een “schoolsere” wijze de ontwikkeling stimuleren. Sommige van deze programma’s kennen ook toetsmomenten. Wij hebben er heel bewust voor gekozen om GEEN VVE aan te bieden. Wij zijn van mening dat jonge kinderen de wereld in hun eigen tempo en op hun eigen manier mogen ontdekken. Spelenderwijs helpen wij hen daarbij. Spelen is hard werken op zich en kinderen leren ontzettend veel van de wereld om zich heen. Daarbij willen wij vooral niet de nadruk leggen op leren in de strikte zin van het woord. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen kwaliteiten, dit kan zijn op cognitief gebied maar ook op bijvoorbeeld motorisch of technisch gebied. Als kinderen daarin positief benaderd worden, ontwikkelen ze zelfvertrouwen en dat is een hele belangrijke basis voor de toekomst! Mocht u meer willen lezen over onze visie op dit onderwerp, dan verwijzen wij u graag door naar de website van Prof. Dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer.

Kenmerkend voor onze opvang is dat kinderen de ruimte krijgen om zichzelf te zijn, om binnen een veilige omgeving zichzelf, anderen en de wereld te leren kennen en ontdekken. Daarin ondersteunen de pedagogisch medewerkers de kinderen. In de eerste plaats door de eigenheid van ieder kind te respecteren en door kinderen positief te benaderen. Respect voor elkaar staat bij ons hoog in het vaandel. Dit geldt uiteraard voor pedagogisch medewerkers in hun contact met de kinderen maar ook zeker voor de kinderen onderling. “Je hoeft niet met iedereen vriendjes te zijn, maar je kunt wel aardig zijn tegen elkaar”.